Liikkeen ja liikekontrollin häiriöistä tietopaketti a`la Hannu Luomajoki

Syksyllä 2018 ilmestyi VK-kustannukselta uusi mielenkiintoinen kirja “Liikkeen ja liikekontrollin häiriöt – testit ja harjoitteet selän, niskan, olkapään sekä alaraajojen toiminnallisiin ongelmiin”. Kirjan on kirjoittanut fysioterapian alalla jo pitkään monin tavoin vaikuttanut professori Hannu Luomajoki. Odotusarvot olivat luonnollisesti korkealla, sillä onhan Hannu laajasti kouluttanut ja tutkinut kirjaan sisältyviä teemoja jo vuosikausien ajan. Kirja tarjosi odotusten mukaisesti monipuolisen ja monin tavoin kliinikolle hyödyllisen kattauksen käytännönläheisistä aiheista.

Kirjan alussa lukija johdatellaan aihealueen pariin avaamalla mitä liike- ja liikekontrollin häiriöt ovat mm. miten liike- ja liikekontrollin häiriöt määritellään ja eroavat toisistaan, miten niitä voidaan tunnistaa, millaisia mekanismeja niiden taustalla on ja minkälaista niitä korjaava harjoittelu voisi olla. Lukijalle tulee tutuksi erilaiset keskeiset käsitteet kuten esimerkiksi suhteellinen liikkuvuus sekä aktiivinen insuffienssi (=lihakset ovat heikot lyhentyneessä asennossa). Lisäksi ensimmäisessä luvussa luodaan historiallinen katsaus erilaisiin liike- ja liikekontrollin häiriöiden tunnistamiseen ja hoitoon liittyviin teorioihin sekä niiden keskeisiin henkilöihin vuosien varrelta.

Kliinisen työskentelyn kannalta tärkeää ja hyödyllistä tietoa tarjoaa kliinisen päättelyn osio, jossa avataan erilaisia kliinisen päättelyn osa-alueita, kuten mm. erilaisten kipumekanismien tunnistamista sekä prognostisia tekijöitä. Lisäksi samassa luvussa esitetään viime vuosina enenevässä määrin tunnetuksi tulleen CFT – lähestymismallin (kognitiivinen funktionaalinen terapia) periaatteet. Työkokemuksen ja kliinisen päättelyn kehittymisen myötä kyky tunnistaa erilaisia kliinisiä malleja kehittyy, mikä nopeuttaa potilaan tutkimista ja sopivien hoitomenetelmien valintaa. Aktiivisella potilastapausten reflektoinnilla voidaan kehittyä kliinisessä päättelyssä ja kliinisten mallien tunnistamisessa. Onkin hyvä, että ainakin fysioterapian erikoistumiskoulutuksissa on enenevässä määrin panostettu fysioterapeuttien kykyyn tunnistaa erilaisia kliinisiä malleja ja ylipäätänsä tiedostaa kliinisen päättelyn prosessia.

Hannu on jo pitkään puhunut terapian vaikuttavuuden arvioinnin tärkeydestä ja niinpä kirjassa onkin monipuolisesti esitetty erilaisia keskeisiä vaikuttavuuden arvioinnissa ja erilaisten riskitekijöiden screenauksessa käyttökelpoisia mittareita kuten kyselykaavakkeita, joista valtaosa on saatavilla suomenkielisinä versioina. Kirjassa avataan myös lyhyesti erilaisia tutkimukseen liittyviä peruskäsitteitä ja niiden tulkintaa, mistä on hyötyä tutkimuksia lukiessa.

 

Monipuolisesti asiaa testaamisesta ja hoidosta

Kirjan eri osiossa käydään testaamisen osalta monipuolisesti läpi niskan, olkapään, alaselän ja alaraajojen liikekontrollin- ja liikehäiriöiden sekä neurodynamiikan testejä. Lisäksi eri osioissa esitetään vaihtelevassa määrin voimantuoton ja lihaspituuden arviointia. Myös tietyiltä osin osioissa käydään läpi ortopedisia testejä kudospatologian tunnistamiseksi, kuten esimerkiksi polvinivelen kierukoiden tilaa tai lonkkanivelen ongelmia arvioivia provokaatiotestejä.

Erilaiset testit on esitetty kuvan/kuvien kera. Osa kuvista on sellaisia, että ne eivät välttämättä avaudu sellaiselle lukijalle, jolle aihe ei ole jo jossain määrin tuttu. Lukiessa tulee kuitenkin tietoiseksi, mitä asioita testisuorituksessa tulee tarkastella. Monista testeistä on myös kuvalla demonstroitu virheellinen/positiivinen testisuoritus, jolla on havainnollistava vaikutus. Niska -osiossakin olisi voinut olla samaan tapaan esitetty. Tekstistä lukijalle kuitenkin käynee selväksi, milloin niskan liikekontrollin testi on positiivinen.

Alaselkä -osioon on muita syvemmin avattu eri liikekontrollin häiriöiden suuntiin tyypillisesti kytkeytyviä anamnestisia- ja statuslöydöksiä. Ylipäätänsä alaselkään liittyen kirjassa tarjoillaan laajin tietopaketti. Sen yhteydessä käydään läpi myös kehonhahmotuskykyyn liittyviä lisätestejä, kuten mm. taktiilisen tarkkuuden arviointia 2 pisteen erottelu -testillä ja lateraalisen tunnistuksen testausta ja harjoittelua. Multifiduksen osalta käydään läpi eriytyneen isometrisen aktivaation manuaalinen testaaminen, tunnistaminen ja omatoiminen harjoittelu. Sen low load -harjoittelun katsotaan olevan suositeltavaa ja mahdollisesti se parantaa myös kehon hahmotuskykyä? Sen sijaan transversus abdominikseen liittyviä uskomuksia puretaan ja todetaan, ettei tutkimusten mukaan kyseisen lihaksen funktiossa ole nykytiedon valossa eroa selkäkipuisten ja terveiden välillä. (Tästä on ollut juttua myös meidän blogissa.) Lisäksi transversus abdominiksen manuaalisen testaamisen luotettavuus on osoitettu heikoksi eikä kirjassa siihen ohjeisteta. Lukijana herää kysymys, miksi multifidus?

Kirjassa on hyödyllistä antia tutkimisen/testauksen ohella myös hoidon saralla. Siinä esitetään erilaisia aktiivisia harjoitteita ja passiivisia menetelmiä havaittujen toiminnallisten häiriöiden hoitamiseksi. Kaikkiin kirjan osioihin on sisällytetty toimintaa parantavia aktiivisia harjoitteita eri haastavuuden tasoilla ja progressioilla.

Kirjassa demostroitu manuaalisen terapian tekniikoita

Erilaisia manuaalisen terapian hoitomenetelmiä esitellään etenkin niskan ja olkapään osioissa, mutta myös muissakin. Osa esitetyistä menetelmistä on sellaisia, joita ei tyypillisesti vielä fysioterapian peruskoulutuksessa käydä läpi (mm. niskan alueen Maitland tekniikat). Jotkut manuaaliset tekniikat ovat lähinnä esimerkinomaisesti kuvana ilman tarkempaa kirjallista ohjeistusta tekniikat suorittamisesta. Niihin voi kukin halutessaan perehtyä erilaisilla kursseilla ja erikoistumisopinnoissa. Samoin myös kinesioteippausta on esitelty tietyissä harjoitteissa liikekontrollia fasilitoivana menetelmänä.

Kirjan kaikkiin osioihin on sisällytetty potilastapaus -esimerkkejä reflektoinnin kanssa. Ne havainnollistavat ja selkeyttävät osiossa käsiteltyjen testien ja hoitomenetelmien käyttöä kliiniseen päättelyyn pohjautuen. Tapausten lukemisella ja pohtimisella on kehittävä vaikutus niin opiskelijalle kuin jo työelämää kokeneelle. Lisäksi eri osioiden lopussa olevat kertauskysymykset ovat hyvä oppimista fasilitoiva lisä.

 

Yhteenveto

Kirjassa on paketoitu keskeiset liikkeen ja liikekontrollin häiriöiden testit ja harjoitteet samojen kansien väliin kliinisessä työssä hyödyllisen teoriatiedon kera. On tärkeää, ettei kirjan lukenut kuitenkaan ala “löytämään” vain ja ainoastaan liikkeen ja liikekontrollinhäiriöitä, koska meillä on myös iso osa potilaita, jotka pyrkivät liiaksikin kontrolloimaan kehon liikettä. Hannu tuokin kirjassa esiin tämän ryhmänä, joka voi olla hyvinkin haastava hoitaa ja sen hoitoon liittyvistä asioista olisi lukenut mielellään vielä enemmänkin.

Kenelle kirja meidän mielestämme sopii? Kirja on hyvä tietopaketti toiminnallisten tule-ongelmien parissa työskentelevälle kliinikolle ja aiheeseen jo jossain määrin perehtyneille alan opiskelijoillekin. Jos lukijalla ei vielä ole kirjan aiheista mitään taustatietoa, niin kirja voi jäädä joiltain osin hieman ”sekavaksi”. Jonkin asteinen taustatieto kirjan aihepiiristä on mielestämme hyödyksi, jotta lukija pysyy riittävällä tavalla kärryillä ja pystyy syventämään aiemmin oppimaansa. Asiaan jo yhden tai kahden kurssin verran tai muuten perehtyneelle kirja on hyvä väline. Aihepiiriin syvemmin perehtyneelle tämä kirja ei välttämättä tuo mitään merkittävää lisäarvoa jo opittuun, mutta kirja toimii silti kompaktina liike- ja liikekontrollin testien sekä monenlaisen tärkeän teoriatiedon sisältävänä käsikirjana.

Posted in Liikekontrolli, Lukusuositukset, Terapeuttinen harjoittelu ja kuntoutus, Tuki- ja liikuntaelinsairaudet and tagged , , .